DISCLAIMER.

Renegados heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Renegados aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Renegadogarandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en / of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Renegados gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Renegados op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Renegados aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Renegados de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Intellectuele Eigendom.

De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, beelden, films, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Renegados. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Renegados de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Kopiëren content wordt bestraft. Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Renegados te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Home • Bestellen • Acties & Korting • Insta Pics • Friends

© Copyright Renegados | Disclaimer